klachten / complaints

scroll down for information in English

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Sophia voldoet aan deze eisen. Graag legt zij kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mij een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2018 ben ik bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Complaints

In January 2017 a new law came into effect in the Netherlands for all healthcare providers regarding complaints. It is called the ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’ (Wkkgz). Sophia complies with this law and she explains below what this means for you if you have a complaint about her as a therapist.

Complaints Officer

It can happen that as a client of mine you have a complaint about my care. My preference is that you speak directly to me about this. However, if you (for whatever reason) don’t want to make the complaint this way then there is a free, independent complaints officer available to you.

Dispute Situations

Furthermore, you are free – if the mediation of the complaints officer does not lead to an acceptable result – to turn to the independent disputes body with which I am affiliated (via the organisation NIBIG). This disputes body is recognised by the Ministry of Health, Welfare and Sport and is authorised to issue binding advice in order to reach a settlement between the parties. Optionally, a claim for damages may also be awarded. More information can be found via the NIBIG website. www.nibig.nl

Making a complaint

If you wish to make a complaint you can contact NIBIG at klachten@nibig.nl. They will inform you about the possibilities open to you and the procedures involved.